Revision 3106e8cc modules/DiWheelDrive_1-2/module.c

View differences:

modules/DiWheelDrive_1-2/module.c
121 121
 * @brief  LED output signal GPIO.
122 122
 */
123 123
static apalGpio_t _gpioLed = {
124
 /* port */ GPIOA,
125
 /* pad */ GPIOA_LED,
124
 /* line */ LINE_LED,
126 125
};
127 126
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioLed = {
128 127
 /* GPIO */ &_gpioLed,
......
137 136
 * @brief  POWER_EN output signal GPIO.
138 137
 */
139 138
static apalGpio_t _gpioPowerEn = {
140
 /* port */ GPIOB,
141
 /* pad */ GPIOB_POWER_EN,
139
 /* line */ LINE_POWER_EN,
142 140
};
143 141
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioPowerEn = {
144 142
 /* GPIO */ &_gpioPowerEn,
......
153 151
 * @brief  IR_INT input signal GPIO.
154 152
 */
155 153
static apalGpio_t _gpioIrInt = {
156
 /* port */ GPIOB,
157
 /* pad */ GPIOB_IR_INT,
154
 /* line */ LINE_IR_INT,
158 155
};
159 156
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioIrInt = {
160 157
 /* GPIO */ &_gpioIrInt,
......
169 166
 * @brief  SYS_UART_UP bidirectional signal GPIO.
170 167
 */
171 168
static apalGpio_t _gpioSysUartUp = {
172
 /* port */ GPIOB,
173
 /* pad */ GPIOB_SYS_UART_UP,
169
 /* line */ LINE_SYS_UART_UP,
174 170
};
175 171
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioSysUartUp = {
176 172
 /* GPIO */ &_gpioSysUartUp,
......
185 181
 * @brief  IMU_INT input signal GPIO.
186 182
 */
187 183
static apalGpio_t _gpioImuInt = {
188
 /* port */ GPIOB,
189
 /* pad */ GPIOB_IMU_INT,
184
 /* line */ LINE_IMU_INT,
190 185
};
191 186
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioImuInt = {
192 187
 /* GPIO */ &_gpioImuInt,
......
201 196
 * @brief  SYS_SNYC bidirectional signal GPIO.
202 197
 */
203 198
static apalGpio_t _gpioSysSync = {
204
 /* port */ GPIOC,
205
 /* pad */ GPIOC_SYS_INT_N,
199
 /* line */ LINE_SYS_INT_N,
206 200
};
207 201
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioSysSync = {
208 202
 /* GPIO */ &_gpioSysSync,
......
217 211
 * @brief  IMU_RESET output signal GPIO.
218 212
 */
219 213
static apalGpio_t _gpioImuReset = {
220
 /* port */ GPIOC,
221
 /* pad */ GPIOC_IMU_RESET_N,
214
 /* line */ LINE_IMU_RESET_N,
222 215
};
223 216
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioImuReset = {
224 217
 /* GPIO */ &_gpioImuReset,
......
233 226
 * @brief  PATH_DCSTAT input signal GPIO.
234 227
 */
235 228
static apalGpio_t _gpioPathDcStat = {
236
 /* port */ GPIOC,
237
 /* pad */ GPIOC_PATH_DCSTAT,
229
 /* line */ LINE_PATH_DCSTAT,
238 230
};
239 231
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioPathDcStat = {
240 232
 /* GPIO */ &_gpioPathDcStat,
......
249 241
 * @brief  PATH_DCEN output signal GPIO.
250 242
 */
251 243
static apalGpio_t _gpioPathDcEn = {
252
 /* port */ GPIOC,
253
 /* pad */ GPIOC_PATH_DCEN,
244
 /* line */ LINE_PATH_DCEN,
254 245
};
255 246
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioPathDcEn = {
256 247
 /* GPIO */ &_gpioPathDcEn,
......
265 256
 * @brief  SYS_PD bidirectional signal GPIO.
266 257
 */
267 258
static apalGpio_t _gpioSysPd = {
268
 /* port */ GPIOC,
269
 /* pad */ GPIOC_SYS_PD_N,
259
 /* line */ LINE_SYS_PD_N,
270 260
};
271 261
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioSysPd = {
272 262
 /* GPIO */ &_gpioSysPd,
......
281 271
 * @brief  SYS_REG_EN input signal GPIO.
282 272
 */
283 273
static apalGpio_t _gpioSysRegEn = {
284
 /* port */ GPIOC,
285
 /* pad */ GPIOC_SYS_REG_EN,
274
 /* line */ LINE_SYS_REG_EN,
286 275
};
287 276
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioSysRegEn = {
288 277
 /* GPIO */ &_gpioSysRegEn,
......
297 286
 * @brief  IMU_BOOT_LOAD output signal GPIO.
298 287
 */
299 288
static apalGpio_t _gpioImuBootLoad = {
300
 /* port */ GPIOC,
301
 /* pad */ GPIOC_IMU_BOOT_LOAD_N,
289
 /* line */ LINE_IMU_BOOT_LOAD_N,
302 290
};
303 291
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioImuBootLoad = {
304 292
 /* GPIO */ &_gpioImuBootLoad,
......
313 301
 * @brief  IMU_BL_IND input signal GPIO.
314 302
 */
315 303
static apalGpio_t _gpioImuBlInd = {
316
 /* port */ GPIOC,
317
 /* pad */ GPIOC_IMU_BL_IND,
304
 /* line */ LINE_IMU_BL_IND,
318 305
};
319 306
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioImuBlInd = {
320 307
 /* GPIO */ &_gpioImuBlInd,
......
329 316
 * @brief  SYS_WARMRST bidirectional signal GPIO.
330 317
 */
331 318
static apalGpio_t _gpioSysWarmrst = {
332
 /* port */ GPIOD,
333
 /* pad */ GPIOD_SYS_WARMRST_N,
319
 /* line */ LINE_SYS_WARMRST_N,
334 320
};
335 321
ROMCONST apalControlGpio_t moduleGpioSysWarmrst = {
336 322
 /* GPIO */ &_gpioSysWarmrst,

Also available in: Unified diff